Zeszyty naukowe
Autor: Aleksandra Pieloch-Babiarz 795
Strony: 795–812
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie badawcze: czy i w jaki sposób wykorzystując wypłaty dywidendy spółka publiczna może wpływać w krótkim okresie na kształtowanie się jej wartości rynkowej?
Metodologia badania – W pracy wykorzystano krytyczną analizę literatury przedmiotu, zastosowano współczynnik DROP oraz zaproponowano model regresji wielorakiej służący badaniu wpływu wewnętrznych determinant kreacji wartości rynkowej przedsiębiorstwa na kurs giełdowy akcji.
Wynik – Spółka publiczna może wpływać w krótkim okresie na jej wartość rynkową wykorzystując wypłaty dywidendowe. Relatywnie niższy spadek kursu giełdowego ma miejsce w przypadku wypłat regularnych, przeprowadzanych w formie pieniężnej, dokonywanych przez spółki finansujące się długoterminowym kapitałem obcym i wypłacające wysokie dywidendy.
Oryginalność/wartość – Zaprezentowane badania są jednymi z pierwszych analiz dotyczących tego problemu badawczego przeprowadzonych wśród spółek warszawskiego parkietu. Wpisują się one również w nurt behawioralnych aspektów rynku finansowego.
Słowa kluczowe: dywidenda, wartość rynkowa spółki, współczynnik DROP, model regresji wielorakiej

SHORT-TERM ANALYSIS OF MARKET VALUE CREATION WITH USING DIVIDEND PAYMENTS

Abstract:
Purpose – The purpose of this article is to answer the research question: whether and how the use of dividend payments may affect in the short term the market value of the company?
Design/Methodology/approach – The study was based on a critical analysis of the literature, applied DROP ratio and the multiple regression model was proposed in order to examine the impact of internal determinants of company’s value creation on market share price.
Findings – A public company may affect in the short term its market value using the dividend payout. The relatively lower decline in the market price has place in the case of regular cash dividend payments made by the companies using the long-term debts and paying high dividends.
Originality/value – The presented study is one of the first analyzes of this problem on Warsaw trading fl oor. They fit well in behavioral aspects of the financial market.
Keywords: dividend, market value of firm, DROP ratio, multiple regression model