Zeszyty naukowe
Autor: Karol Śledzik 823
Strony: 823–835
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – W niniejszym artykule autor rozpatruje działalność spółek NPEs w warunkach gospodarki opartej na wiedzy w świetle teorii innowacyjności J.A. Schumpetera. Celem artykułu jest odpowiedź na pytania: Jaka jest rola spółek typu NPEs (firm będących niepraktykującymi podmiotami) w gospodarce opartej na wiedzy? Jakie konsekwencje dla modelu gospodarki mogą przynieść tego typu działania?
Metodyka badania – Studia literatury, dedukcja.
Wynik – Działalność spółek typu NPEs może istotnie przyczynić się do wstrzymywania procesu dyfuzji i naśladownictwa w gospodarce. I tak jak Schumpeter uznał, że koncepcja dynamicznego kapitalizmu skazana została na porażkę, ponieważ zwiększona efektywność kapitalistycznego przedsiębiorstwa doprowadziłaby do monopolistycznych struktur i zaniku idei przedsiębiorczości, tak współcześnie można zaryzykować stwierdzenie, iż przeregulowanie w zakresie ochrony patentowej w połączeniu z nieuczciwymi praktykami spółek NPEs (trolli patentowych) może doprowadzić do wstrzymania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.
Oryginalność/wartość – Obecnie w krajowej literaturze naukowej dotyczącej istoty patentów niewiele jest opracowań dotyczących działalności spółek typu NPEs. Natomiast przedstawienie działalności spółek typu NPEs w kontekście teorii innowacyjności J.A. Schumpetera w krajowej literaturze nie występuje.
Słowa kluczowe: NPEs, trolle patentowe, patent, gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność

ACTIVITY OF NPE’S IN KNOWLEDGE BASED ECONOMY

Abstract:
Purpose – In this article author examines the activities of NPEs companies in terms of the knowledge based economy in the light of the J.A. Schumpeter’s theory of innovation. The purpose of this article is to answer the question: What is the role of NPEs companies (non-practicing entities) in the knowledge-based economy? and: What consequences for the economy model can bring this type of action?.
Design/Methodology/approach – Literature study, deduction
Findings – Activity NPEs companies can significantly contribute to inhibit the diffusion process in the knowledge based economy. And as Schumpeter recognized that the concept of dynamic capitalism was doomed to fail, because the increased efficiency of the capitalist enterprise would lead to monopolistic structures and loss of the idea of entrepreneurship, so today you can venture to say that over-regulation in the field of patent protection in conjunction with the unfair practices of companies NPEs (trolls patent) may lead to suspension of the development of knowledge-based economy.
Originality/value – Currently in national scientific literature dealing with the substance of patents, there is little studies on the operations of the type of NPEs. In contrast, presentation of the activity NPEs in the context of Schumpeter’s innovation theory in the national literature does not occur.
Keywords: NPEs, patent trolls, patent, knowledge-based economy, innovation