Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Kazojć 231
Strony: 231–240
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem artykułu jest prezentacja problematyki pomiaru, kontroli i ograniczania ryzyka finansowego w kontekście szczególnego znaczenia tych zagadnień wynikającego z zauważalnych w przedsiębiorstwach problemów, będących skutkiem zaniedbań w zakresie zarządzania ryzykiem.
W artykule przedstawione zostały wybrane metody pomiaru ryzyka finansowego, których wykorzystanie pozwala wstępnie ocenić sytuację i przejść do kolejnych etapów zarządzania ryzykiem finansowym. Zaprezentowane zostały także sposoby kontroli i sterowania ryzykiem, które mają za zadanie ograniczać jego skutki.
Zagadnienia zawarte w artykule są podstawą do uświadomienia sobie potrzeby i możliwości zarządzania ryzykiem finansowym. Niektóre ze wskazanych narzędzi czy metod mogą być stosowane prewencyjnie i nie wymagają skomplikowanych procedur. Inne znajdą swoje zastosowanie w sytuacji oddziaływania wielu różnych czynników lub jako wsparcie decyzji inwestycyjnych.
Praca ma charakter teoretyczny i powstała w oparciu o literaturę przedmiotu.
Słowa kluczowe: ryzyko, ryzyko finansowe, kontrola, zarządzanie ryzykiem

MEASUREMENT, CONTROL AND LIMITATION OF FINANCIAL RISK

Abstract:
The purpose of this article is to present the problems concerning measurement, control and limitation of financial risk in the context of particular importance of these issues resulting from the noticeable problems being the consequence of enterprises’ negligence in the risk management.
The article gives an overview of selected methods of financial risk management allowing the author to preassess the situation and proceed to the next stages of financial risk management. Presented are also the methods of risk control aiming at limiting its effects.
The issues discussed in this study are the basis to comprehend the need and ability to manage financial risk. Some of the tools or methods can be used preventively and do not require complicated procedures. Others will have an application in a situation of interaction of many factors, or as a support of investment decisions.
The article is theoretical in nature and is based on the selected literature.
Keywords: risk, financial risk, control, risk management