Zeszyty naukowe
Autor: Anna Durtan 19
Strony: 19–30
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest zbadanie, czy zachodzi potrzeba zwiększenia transparentności spółek kapitałowych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w kontekście kreowania i wyceny wartości tych przedsiębiorstw.
Metodologia badania – Przedsiębiorstwa usługowe z alternatywnego rynku akcji poddano analizie wielowymiarowej za pomocą regresji empirycznej w celu potwierdzenia lub odrzucenia hipotezy: wartość przedsiębiorstwa zależy od efektów prowadzonej działalności prezentowanych zgodnie z wymogami tradycyjnej sprawozdawczości.
Wyniki – Postawiona hipoteza została odrzucona. Tradycyjna sprawozdawczość dostarcza informacji inwestorom w sposób statyczny, z dużym opóźnieniem, co powoduje dezaktualizację informacji, a co za tym idzie – konieczność podejmowania ryzykownych decyzji inwestycyjnych.
Wartość – Raportowanie danych pozafinansowych może prowadzić do długotrwałego wzrostu wartości przedsiębiorstwa, co oznacza, że wdrażanie koncepcji zarządzania przez wartość powinno być poprzedzone wprowadzeniem stosownej polityki informacyjnej, która wraz ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa stanowi nowy model sprawozdawczości i relacji inwestorskich.
Słowa kluczowe: zarządzanie wartością, kapitał intelektualny, zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność biznesu, zarządzanie informacją, sprawozdawczość finansowa

THE ROLE OF INFORMAT ION IN CREAT ING ENTE RPRISE VALUE

Abstract:
Purpose – The purpose of this article is to examine whether there is a need to increase transparency of companies in the sector of small and medium-sized enterprises, in the context of creation and valuation of these companies.
Design/methodology – Enterprise services from an alternative stock market have been analyzed by means of multivariate regression empirical, in order to confirm or refute the hypothesis: the value of the company depends on the effects of the activities presented in accordance with the requirements of traditional reporting.
Findings – Placed hypothesis was rejected. Traditional reporting provides information to investors in a static way, with a long delay, which causes outdated information, and hence the necessity of making risky investment decisions.
Orginality/vaule – Reporting non-financial data can lead to long-term growth of the company, which means that the implementation of the concept of management by the value should be preceded by the implementation of appropriate information policy, which, together with the social responsibility of the company is a new model of reporting and investor relations.
Keywords: value management, measurement of intellectual capital, sustainable development, corporate social responsibility, information management