Zeszyty naukowe
Autor: Piotr Sołtyk 185
Strony: 185–194
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Przybliżenie problematyki samooceny jako procesu, za pomocą którego decydenci samorządowi mogą dokonywać ewaluacji funkcjonowania systemu rachunkowości.
Metodologia badania – Przyjęta metoda badawcza koncentrowała się na analizie krytycznej literatury przedmiotu. Przeprowadzono studia literaturowe publikacji naukowych, wybranych regulacji prawnych, wytycznych agend rządowych, a także wykorzystano własne doświadczenie zawodowe wynikające z ugruntowanej praktyki audytorskiej.
Wynik – Badania pozwalają na sformułowanie ogólnego wniosku, zgodnie z którym wewnętrzna ocena dokonywana w postaci samooceny zdecydowanie zwiększa szansę na zidentyfikowanie ewentualnych luk oraz czynników ryzyka w systemie rachunkowości.
Oryginalność/Wartość – Przedstawione w artykule rozwiązania mogą być wykorzystane na płaszczyźnie praktycznej na etapie projektowania założeń organizacyjnych samooceny, jak również interpretacji uzyskanych wyników.
Słowa kluczowe: ryzyko, rachunkowość, samoocena, zarządzanie ryzykiem, jednostka samorządu terytorialnego

SELF-ASSESSMENT OF THE ACCOUNTING SYSTEM IN A UNIT OF LOCAL GOVERNMENT – AS AN ELEMENT OF MANAGEMENT CONTROL

Abstract:
Purpose – The main objective of this article was to present the issues of self-assessment as a process by which local government decision-makers can make evaluation of the functioning of the accounting system.
Design/Methodology/approach – The adopted research method focused on critical analysis of the literature. Literature studies conducted scientific publications, selected regulations, guidelines government agencies, and used his own experience resulting from the established practice of the audit firm.
Findings – Research allows us to formulate a general proposal, according to which internal assessment carried out in the form of self-assessment by far greater chance to identify potential gaps and risks in the accounting system.
Originality/value – Solutions presented in this article can be used on a practical level in the design assumptions of organizational self-assessment as well as the interpretation of the results.
Keywords: risk, accountancy, self-assessment, risk management, local government unit