Zeszyty naukowe
Autor: Paweł Wnuczak 149
Strony: 149–157
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-11
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem zaprezentowanego w niniejszym artykule badania jest weryfikacja hipotezy badawczej, zgodnie z którą tempo wzrostu gospodarczego wpływa na poziom odchylenia występującego między wartością rynkową a fundamentalną podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Metodologia badania – Na potrzeby weryfikacji hipotezy badawczej oszacowano model regresji liniowej, w którym za zmienną objaśnianą przyjęto średnie kwartalne odchylenia między cenami fundamentalnymi a rynkowymi (OQ). Zmienną objaśniającą stanowiło średnie kwartalne tempo wzrostu (PKB). Różnicę między aktualnymi cenami akacji a ich wartościami fundamentalnymi wyznaczono na podstawie danych zawartych w 14 815 rekomendacjach, wydanych w okresie między 1 stycznia 2000 roku a 31 grudnia 2014 roku dla podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Wynik – Uzyskane wyniki pozwalają sądzić że wraz ze spadkiem tempa wzrostu gospodarczego rośnie wartość odchylenia rynkowych cen akcji od ich wartości fundamentalnych.
Oryginalność/wartość – W literaturze przedmiotu można znaleźć liczne badania przedstawiające zależności występujące między koniunkturą giełdową a koniunkturą gospodarczą. Tymczasem z perspektywy inwestorów giełdowych istotną kwestią może okazać się określenie momentów cyklu koniunkturalnego, w których warto kupować akcje spółek giełdowych, ze względu na to, że ich ceny nie odzwierciedlają realnej wartości przedsiębiorstw. Problem ten został objęty badaniem, którego wyniki zaprezentowano w artykule.
Słowa kluczowe: wycena przedsiębiorstwa, wartość fundamentalna, rynki kapitałowe

THE RATE OF ECONOMIC GROWTH AS THE DETERMINANT OF THE DEVIATION OF STOCK PRICES FROM THE FUNDAMENTAL VALUE

Abstract
Purpose – The aim of the research project presented in this article is to verify the research hypothesis which claims that the rate of economic growth affects the value of the difference between the current market value and the intrinsic value of companies listed on the Warsaw Stock Exchange.
Design/methodology/approach – In order to verify the hypothesis, a linear regression model was estimated, where the dependent variable represented the average quarterly deviations between the current market value and the intrinsic value of the companies (OQ). The explanatory variable was the average quarterly economic growth rate (GDP). The calculation of the difference between the current stock prices and their fundamental values was based on the data included in the 14,815 recommendations issued in the period between 1 January 2000 and 31 December 2014 for the companies listed on the Warsaw Stock Exchange.
Findings – The results of the research show that as the rate of economic growth decreases, the value of the difference between the current market value and the intrinsic value of companies listed on the Warsaw Stock Exchange increases.
Originality/value – In the literature devoted to the subject matter, there are numerous studies showing the dependence between the stock market and the economy conditions. Meanwhile, from the perspective of stock market investors, it is important to establish the moments of the economic cycle where it is worth to buy shares of stock-listed companies, due to the fact that their price does not reflect the real value of a given company. This exact issue has been covered in the research presented in this article.
Keywords: valuation of the company, intrinsic value, capital markets