Zeszyty naukowe
Autor: Grzegorz Urbanek 339
Strony: 339–348
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-26
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem artykułu jest prezentacja wpływu siły marki i wartości marki na kapitalizację rynkową oraz wskaźnik wartość rynkowa do wartości księgowej, dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Metodologia badania – W artykule zastosowano metodę studiów literaturowych (polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu), metodę dedukcji i indukcji oraz analizę regresji panelowej.
Wynik – W rezultacie przeprowadzonych rozważań w artykule wykazano statystycznie istotny wpływ siły marki i wartości marki na kapitalizację rynkową i wskaźnik wartość rynkowa do wartości księgowej badanych spółek.
Oryginalność/wartość – Przedstawione treści stanowią pierwszą w literaturze polskiej analizę ekonometryczną wpływu siły marki i wartości marki na kapitalizację rynkową i wskaźnik wartość rynkowa do wartości księgowej dla spółek notowanych na GPW w Warszawie, przeprowadzoną na podstawie wieloletnich danych przekrojowo-czasowych. Wykazanie w artykule związków pomiędzy siłą i wartością marki a kapitalizacją przedsiębiorstw oraz wskaźnikiem P/BV, oprócz aspektów naukowych, ma bardzo duże znaczenie praktyczne, stanowiąc argument na rzecz opłacalności inwestycji w markę.
Słowa kluczowe: marka, wartość marki, siła marki, kapitalizacja rynkowa, wskaźnik cena/wartość księgowa, analiza panelowa

BRAND VS. COMPANY VALUE FOR COMPANIES LISTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE

Abstract
The notion that a strong brand is a key resource of a company, which may significantly contribute to the company value is gaining growing acceptance among scholars and business practitioners. The subject literature describes many results of studies which empirically confirm the relationships between global brands and the financial performance of companies. However, the evidence of such relationships for Polish local brands is rather scarce. This article presents the results of research on the contribution of local brands value and brand strength on capitalization and price to book value ratio of companies listed on the Stock Exchange in Warsaw. Theoretical deliberations on the impact of the brand on company value have been empirically confirmed in the course of conducted research.
Keywords: brand, brand value, brand strength, market capitalization, price to book value ratio, panel analysis