Zeszyty naukowe
Autor: Marcin Wajda 477
Strony: 477–484
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-37
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem przeprowadzonego badania jest próba oceny działalności głównych międzynarodowych instytucji finansowych w warunkach niestabilności światowego systemu finansowego. W pracy wykorzystano analizę danych udostępnionych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. W jej wyniku potwierdzono, iż instytucje, które dotychczas wspierały głównie państwa ubogie, nagle stały się wsparciem dla rozwiniętych krajów dotkniętych kryzysem. Taki efekt odbił się jednak niekorzystnie na dostępności do finansowania zewnętrznego krajów ubogich, które powinny być głównym beneficjentem omawianych instytucji.
Słowa kluczowe: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, kryzys, stabilność finansowa

ACTIVITIES OF INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS IN THE SITUATION OF INSTABILITY OF THE GLOBAL FINANCIAL SYSTEM – EXAMPLES OF IMF AND THE WORLD BANK

Abstract
The objective of the study was an attempt at assessing the operations of core international financial institutions in a situation of instability of the global financial system. The work was based on an analysis of data disclosed by the International Monetary Fund and the World Bank. The analysis revealed that the institutions which used to support mainly poor countries suddenly began to provide support to developed countries affected by the crisis. However, the effect had adverse impact on the availability of external funding to poor countries which should remain the core beneficiaries of those institutions.
Keywords: International Monetary Fund, World Bank, crisis, financial stability