Zeszyty naukowe
Autor: Monika Andrzejczak, Anna Ludwiczak 511
Strony: 511–521
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-40
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy o substytucji depozytów i inwestycji giełdowych w odniesieniu do sektora gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Analiza taka pozwolić może na wskazanie kierunków działań banków działających w Polsce i Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych skutkujących uzyskaniem przewagi w wielkości zgromadzonych aktywów pieniężnych. Zmiany inwestycji giełdowych w akcje zawężono do zmian indeksu WIG zakładając, iż wzrost zainteresowania inwestycjami w akcje powoduje wzrost ich cen przekładający się na wzrosty indeksu WIG. Weryfikacji hipotezy dokonano opierając się na przebiegu punktów zwrotnych wskaźników dynamiki zjawisk. Przeprowadzone badania wskazują, iż do końca 2015 roku, w odniesieniu do sektora gospodarstw domowych, istniała możliwość potraktowania depozytów jako substytutu inwestycji w akcje (brak podstaw do odrzucenia hipotezy), w przypadku przedsiębiorstw – depozyty stanowiły usługę komplementarną (konieczność odrzucenia hipotezy).
Słowa kluczowe: depozyty, inwestycje giełdowe, sektor gospodarstw domowych, sektor przedsiębiorstw

THE SUBSTITUTION OF DEPOSITS AND INVESTMENTS IN THE HOUSEHOLDS SECTOR AND THE ENTERPRISES SECTOR

Abstract
The purpose of this article is to verify the hypothesis of substitution of deposits and investments in shares listed on Warsaw Stock Exchange with relation to households and enterprises. Such an analysis might allow an indication of the directions of activities of banks and stock exchanges resulting gain an advantage in the volume of accumulated cash deposits. Changes in stock investments in equities were limited to changes in the WIG index assuming that the increase in investment in stocks will increase their prices translating into a growth of WIG index. Verify the hypothesis were made on the basis of turning points in the course of momentum indicators phenomena. The study indicates that with respect to the household sector, there was a possibility of treating deposits as a substitute investments in shares (positive verification of the hypothesis), for enterprises – deposits constituted a complementary service (necessary to discard the hypothesis).
Keywords: deposits, investments, financial futures, households, enterprises