Zeszyty naukowe
Autor: Iwona Białomazur 535
Strony: 535–543
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-42
pdfpełen tekst

Streszczenie
Pomimo licznych doniesień dokumentujących większą awersję do ryzyka wśród kobiet niż mężczyzn, osoby zarządzające funduszami inwestycyjnymi obydwu płci podejmują podobne ryzyko. Nadmierna pewność siebie, stereotypowo przypisywana mężczyznom, powoduje wyższy poziom obrotów lecz nie wpływa na różnice w uzyskiwanych stopach zwrotu. Kobiety i mężczyźni osiągają podobne rezultaty stosując odmienne style inwestowania, jednak negatywne stereotypy na temat finansowych kompetencji kobiet powodują, że udział kobiet w zarządzaniu aktywami jest niewielki na świecie i wręcz znikomy w Polsce.
Słowa kluczowe: fundusze inwestycyjne, ryzyko, stopa zwrotu, awersja do ryzyka, nadmierny optymizm, płeć

DOES THE SEX OF FUND MANAGER INFLUENCE THE FUND’S STYLE AND RATE OF RETURN?

Abstract
Despite numerous articles that evidence greater risk aversion among women than men, the managers of both sexes alike take a similar amount of risk while managing mutual funds. Optimism bias, stereotypically attributed to men, does not seem to have negative influence on the funds’ returns, however is apparently contributing to different levels of trading volume. Women and men achieve similar results using different styles. Companies that manage mutual funds should educate their participants that female managers are not outperformed by their male colleagues; moreover, women offer more consistent, less variable returns.
Keywords: mutual funds, risk, return, risk aversion, optimism bias, trading volume, inflows, gender