Zeszyty naukowe
Autor: Magdalena Głębocka 59
Strony: 59–68
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-05
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej jest posiadanie kapitału o odpowiedniej wartości i strukturze. Kapitał własny stanowi stabilne źródło finansowania i pozwala określić siłę dochodową przedsiębiorstwa. Właściciele kapitału zainteresowani są pozyskaniem informacji, która pozwoli im ocenić zmianę wartości przedsiębiorstwa i zyskowność podjętych przez nich decyzji inwestycyjnych.
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu wyceny w wartości godziwej na obraz kapitału własnego prezentowanego w sprawozdaniach finansowych.
Metodologia badania – w opracowaniu dokonano analizy literatury przedmiotu oraz regulacji krajowego i międzynarodowego prawa o rachunkowości.
Słowa kluczowe: kapitał własny, wartość godziwa, sprawozdanie finansowe

PICTURE OF OWNERS’ EQUITY IN THE FINANCIAL STATEMENTS AND THE MEASUREMENT AT FAIR VALUE – SELECTED PROBLEMS

Abstract
Purpose – A condition of providing business is to have a capital, which has a appropriate structure and value. Owners’ equity provides a stable source of funding and to determine the strength of the profitable company. The owners of equity are interested in obtaining information that would allow them to assess the change in the company’s value and profitability of the measures taken by these investment decisions. The aim of the article is to present the fair value impact of the equity picture presented in the financial statements.
Design/methodology/approach – the study analyses the literature of the subject and of national and international regulation of the accounting law.
Keywords: owners’ equity, fair value, financial statements