Zeszyty naukowe
Autor: Patrycja Kokot-Stępień 89
Strony: 89–97
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-07
pdfpełen tekst

Streszczenie
Na podjęcie decyzji inwestycyjnej przez przedsiębiorstwo wpływa szereg różnorodnych czynników i uwarunkowań, które tworzą determinanty działalności inwestycyjnej. Działalność inwestycyjna przedsiębiorstwa uwarunkowana jest zarówno czynnikami zewnętrznymi pochodzącymi z otoczenia, jak i czynnikami wewnętrznymi wynikającymi z możliwości samego podmiotu gospodarczego. Związane jest to z tym, iż jednym z elementów oceny stanu przedsiębiorstwa i jego potencjału inwestycyjnego jest określenie stwarzanych przez otoczenie szans i zagrożeń. Natomiast możliwość uniknięcia ewentualnych niebezpieczeństw, a także wykorzystanie pojawiających się okazji oraz perspektyw rozwoju zależne są w znacznym stopniu od wewnętrznej sytuacji samego przedsiębiorstwa. Z uwagi na złożony charakter i szeroki zasięg oddziaływania poszczególnych czynników, konieczna jest ich identyfikacja. Jednoznaczne wskazanie przesłanek inwestowania sprzyja ich głębszej analizie oraz ułatwia określenie ich wpływu na przebieg procesów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie. W artykule zaprezentowano główne uwarunkowania decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw, wskazując przy tym rodzaj oraz znaczenie zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych czynników wpływających na procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwach przemysłu stalowego.
Słowa kluczowe: inwestycje, determinanty inwestycji, przedsiębiorstwo hutnicze

DETERMINANTS OF INVESTMENT DECISION MAKING IN STEEL INDUSTRY ENTERPRISES

Abstract
Investment decision by a company is affected by a variety of factors and conditions which constitute the determinants of investment activity. Investment activity of a company is influenced by two types of factors: the external ones which exist outside the company and the internal ones resulting from the company’s own capabilities. This relates to the fact that one of the elements of the company assessment and its investment potential consists of identification of opportunities and threats which exist in the surrounding business environment. While the possibility to avoid potential dangers and to use arising opportunities and prospects for business growth depends largely on the internal situation of the company. Due to the complex nature and broad scope of impact these factors have, it is essential to identify each of them. Once the good reasons for investing are clearly stated, both a deeper analysis and evaluation of their impact on the process of investment are facilitated. The paper presents the main determinants of enterprises investment decisions, indicating the nature and importance of both internal and external factors affecting the investment processes in enterprises of the steel industry
Keywords: investment decision, determinants of investment, metallurgical enterprise