Zeszyty naukowe
Autor: Michał Poszwa 201
Strony: 201–210
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-17
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem artykułu jest identyfikacja i analiza podatkowych praw wyboru związanych z prowadzeniem rachunku wyniku podatkowego, a w szczególności analiza możliwości kształtowania wyniku podatkowego z punktu widzenia minimalizacji wysokości zobowiązania oraz ryzyka podatkowego.
Metodologia badania – W pracy przeprowadzono analizę regulacji prawnych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Przedmiotem analizy są również szczegółowe komentarze aktów prawnych oraz interpretacje podatkowe.
Wynik – W artykule przedstawiono obszary swobodnej oceny dokonywanej przez podatnika w ramach procedury ustalania wyniku podatkowego. Ponadto wskazano zasady podejmowania decyzji według kryterium prawidłowości rachunku oraz optymalizacji podatkowej.
Oryginalność/wartość – Identyfikacja i analiza obszarów swobodnej oceny pozwala na zrozumienie mechanizmu oddziaływania podatku dochodowego na decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie oraz na dokonanie zgodnej z prawem i z polityką podatkową podmiotu interpretacji zdarzeń gospodarczych.
Słowa kluczowe: rachunek wyniku podatkowego, swoboda interpretacji, ryzyko podatkowe

DILEMMAS INCOME TAX RESULT

Abstract
Purpose – This article aims to identify and analyze the choice of tax laws related to the account tax result and, in particular, examine the possibility of forming as a result of the tax from the standpoint of minimizing the amount of liabilities and tax risks.
Design/methodology/approach – The paper analyzes legal regulations relating to income taxes from individuals and legal entities. The analysis are also detailed comments legislation and tax interpretations.
Findings – The article presents the areas of free assessment carried out by the taxpayer in the procedure of determining the tax. Moreover, it indicates the principles of decision making according to the criterion of the correctness of the account and tax optimization.
Originality/value – Identification and analysis of areas of free assessment allows us to understand the mechanism of income tax effects on decisions made in the company and to make lawful and fiscal policy of the entity interpretation of economic events.
Keywords: income tax result, freedom of interpretation, tax risk