Zeszyty naukowe
Autor: Danuta Zawadzka, Agnieszka Kurdyś-Kujawska, Agnieszka Sompolska-Rzechuła 299
Strony: 299–309
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-25
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Identyfikacja i ocena aktywności inwestycyjnej nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce.
Metodologia badania – Analizie poddano odsetek nowo powstałych przedsiębiorstw prowadzących działalność inwestycyjną według wybranych kryteriów tj. forma prowadzonej działalności (osoby fizyczne, osoby prawne), poziomu zatrudnienia (przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników najemnych, przedsiębiorstwa bez pracowników najemnych tzn. takie, w których pracowali tylko właściciele i wspomagający ich członkowie rodzin) oraz rodzaj prowadzonej działalności (przemysł, budownictwo, handel, hotele i restauracje, transport, pośrednictwo finansowe, obsługa nieruchomości i firm, edukacja, ochrona zdrowia, pozostała działalność usługowa). Analizę intensywności zmian w czasie zjawisk dokonano za pomocą wskaźników dynamiki.
Wynik – Od momentu wejścia Polski do UE wzrasta aktywność inwestycyjna nowo powstałych przedsiębiorstw. Większą skłonnością do inwestowania odznaczały się podmioty prowadzone przez osoby prawne niż osoby fizyczne. Od 2009 roku systematycznie z roku na rok zmniejszała się aktywność inwestycyjna w przedsiębiorstwach, w których pracował tylko właściciel i jego rodzina. Poziom aktywności inwestycyjnej był zróżnicowany w zależności od branży w jakiej działały nowo powstałe przedsiębiorstwa.
Oryginalność/wartość – Wysoki udział przedsiębiorstw aktywnych inwestycyjnie występuje w jednostkach zajmujących się obsługą nieruchomości, zaś niski w przedsiębiorstwach związanych z handlem. Kierunek zmian aktywności inwestycyjnej w poszczególnych branżach był zróżnicowany. W badanym okresie zwięk szył się odsetek nowo powstałych przedsiębiorstw prowadzących działalność inwestycyjną w budownictwie, przemyśle, edukacji oraz nieznacznie w obsłudze nieruchomości i handlu, zmniejszył się natomiast w hotelarstwie, pozostałej działalności, transporcie, pośrednictwie finansowym oraz ochronie zdrowia. Najwięcej z roku na rok aktywnych inwestycyjnie przedsiębiorstw rozpoczynających działalność gospodarczą przybywało w branży budowlanej, zaś w największym stopniu aktywność inwestycyjną ograniczały nowo powstałe przedsiębiorstwa z pozostałą działalnością usługową.
Słowa kluczowe: inwestycje, aktywność inwestycyjna, nowo powstałe przedsiębiorstwa

EVALUATION OF INVESTMENT ACTIVITY OF NEWLY ESTABLISHED ENTERPRISE IN POLAND

Abstract
Purpose – Identification and evaluation of investment activity of newly established enterprises in Poland.
Design/methodology/approach – We analyzed the percentage of newly established enterprises carrying out investment activities according to selected criteria: a form of business, employment and operations (manufacturing, construction, trade, hotels and restaurants, transport, financial intermediation, real estate and business, education, health care, other services). The analysis of the intensity changes in time phenomena was made using momentum indicators.
Findings – Investment activity of newly established enterprises have been increased since Polish accession to the EU. Greater willingness to invest is characterized by legal persons than natural persons. Since 2009, investment activity in companies in which only the owner worked and his family declined. The level of investment activity varied depending on the industry in which the start-up companies operate.
Originality/value – The high share of investment activity exists in units engaged in property management, and low in businesses related to trade. The direction of changes in investment activity was varied in sectors. In the audited period, the percentage of newly established enterprises’ investment activity in construction, industry, education, and slightly in real estate and trade increased, but declined in the hotel industry, other activities, transport, financial intermediation and health. The most active companies were coming from the construction industry. Enterprises from “other services” limited investment activity.
Keywords: investments, investment activity, newly established enterprises