Zeszyty naukowe
Autor: Angelika Kędzierska-Szczepaniak 613
Strony: 613–622
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-51
pdfpełen tekst

Streszczenie
Finansowanie społecznościowe jest coraz popularniejszą formą finansowania. Dostęp do innych form pozyskania kapitału bywa niejednokrotnie utrudniony, szczególnie dla nowych przedsiębiorstwbez historii i wyników finansowych. Alternatywą często staje się finansowanie społecznościowe. Jednak ze względu na swą specyficzną formę, wiąże się ono z ryzykiem, którego zarówno inwestorzy, jak i pomysłodawcy nie zawsze są świadomi. Celem artykułu jest prezentacja i analiza szans oraz zagrożeń związanych z finansowaniem społecznościowym. Metody badawcze wykorzystane w pracy to przede wszystkim analiza i krytyka piśmiennictwa oraz badanie dokumentów. W wyniku przeprowadzonej analizy przedstawiono zalety i wady związane z finansowaniem społecznościowym.
Słowa kluczowe: społeczność, finansowanie, platforma crowdfundingowa, finansowanie społecznościowe

DETERMINANTS OF CROWDFUNDING

Abstract:
Crowdfunding is an increasingly popular form of financing. Access to other forms of capital is often difficult, especially for new-sized entrprises without a history and financial performance. The alternative often becomes crowdfunding. However, due to its specific form, it involves the risk that both investors and originators are not always aware of. The aim of the article is to present and analyze the opportunities and risks associated with the financing of social networking. Research methods used in the work is primarily an analysis and critique of literature and study documents. The analysis shows the advantages and disadvantages associated with the financing of social networking.
Keywords: society, financing, crowdfunding platform