Zeszyty naukowe
Autor: Jacek Gad 665
Strony: 665–675
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-55
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem artykułu jest analiza usytuowania audytu zewnętrznego w systemie nadzoru korporacyjnego. Celem artykułu jest również identyfikacja koncentracji na rynku usług audytorskich świadczonych na rzecz spółek publicznych notowanych na GPW w Warszawie.
Metodologia badania – Treści przedstawione w artykule sformułowano na podstawie studiów literatury przedmiotu oraz regulacji. W procesie badawczym wykorzystano także raporty roczne spółek publicznych.
Wynik – Analiza planowanych zmian legislacyjnych wskazuje, że rola audytu zewnętrznego w systemie nadzoru korporacyjnego wzrośnie. W większym stopniu w proces audytu zewnętrznego zaangażowani będą członkowie komitetu audytu. Spółki publiczne będą zobowiązane do cyklicznej zmiany nie tylko kluczowego biegłego rewidenta, ale również firmy audytorskiej. W ramach badania ustalono, że jedynie ok. 19% badanych jednostek dokonywało zmiany firmy audytorskiej na przestrzeni lat 2011/2012 oraz 2012/2013. Wydaje się, że szczególnie ważne z punktu widzenia nadzoru korporacyjnego jest zobowiązanie biegłych rewidentów do oceny wiarygodności sprawozdania z działalności oraz sprawozdania z nadzoru korporacyjnego.
Oryginalność/wartość – W artykule przedstawiono problem usytuowania audytu zewnętrznego w systemie nadzoru korporacyjnego, który jest relatywnie rzadko przedstawiany w polskiej literaturze przedmiotu.
W artykule przedstawiono także planowane zmiany legislacyjne dotyczące audytu zewnętrznego.
Słowa kluczowe: nadzór korporacyjny, audyt zewnętrzny, rachunkowość

EXTERNAL AUDIT AS A CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM

Abstract
Purpose – The aim of the article is to analyze the position of external audit in the corporate governance system. The aim of the article is also the identification of market concentration of audit services provided to public companies listed on the Warsaw Stock Exchange.
Design/methodology/approach – The content presented in this paper is based on the literature and regulations studies. In the research process the annual reports of public companies were also used.
Findings – The analysis of the planned legislative changes indicate that the role of external audit in the system of corporate governance will increase. To a greater extent the process of external audit will involve members of the audit committee. Public companies will be obliged to cyclical changes not only a key auditor but also the audit firm. The study found that only approx. 19% of the units make any change of audit firm for the years 2011/2012 and 2012/2013. It seems that a particularly important, from the corporate governance point of view, is the obligation of auditors to evaluate the reliability of activity report and statement of corporate governance.
Originality/value – The article presents the problem of the location of an external audit in the system of corporate governance, which is a relatively rarely presented in Polish literature. The article presents the planned legislative changes concerning external audit.
Keywords: corporate governance, external audit, accounting