Zeszyty naukowe
Autor: Jacek Nowak 691
Strony: 691–697
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-57
pdfpełen tekst

Abstract
The asymmetry of information is a phenomenon of many business entities. It is also an important element of the relationship between the company and the financial institution. The aim of the paper is to draw attention to the asymmetrical relationship of entities in the context of a relationship where both parties do not have equal opportunities and power. The resulting inequality is the result of an imbalance between the two parties to the contract or transaction, creating a basis for achieving the advantage of one party and consequently the possibility to generate a positive result on one side only.
Keywords: the asymmetry of information, the relationship between a company and a financial institution

ASYMETRIA W RELACJACH MIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWAMI I INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI

Streszczenie
Asymetria informacji jest zjawiskiem dotyczącym działalności wielu podmiotów. Jest również ważnym elementem relacji pomiędzy przedsiębiorstwem i instytucją finansową. Celem autora jest zwrócenie uwagi na asymetryczne relacje podmiotów, w kontekście relacji, której obie strony w nie mają równych szans i mocy. Powstająca nierówność jest wynikiem braku równowagi pomiędzy dwoma stronami umowy lub transakcji, tworząc podstawę do osiągnięcia przewagi jednej ze stron, a w konsekwencji możliwość wygenerowania pozytywnego rezultatu tylko po jednej stronie.
Słowa kluczowe: asymetria informacji, relacja instytucja finansowa–przedsiębiorstwo