Zeszyty naukowe
Autor: Beata Kulisa, Maria Sierpińska 759
Strony: 759–768
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-63
pdfpełen tekst

Streszczenie
Wynagrodzenia pracowników mogą być kształtowane w różny sposób stosownie do założonego celu. Ich poziom powinien motywować do pracy i wzrostu jej efektywności. W artykule zaprezentowano rozważania dotyczące zależności między poziomem i stopą bezrobocia oraz wzrostem PKB a kształtowaniem się płacy minimalnej w Polsce w latach 2000–2015. Szybszy wzrost minimalnych i średnich wynagrodzeń w gospodarce polskiej niż poziom inflacji przyczynił się do wzrostu płac realnych w całym badanym okresie. Wzrost PKB w Polsce stwarzał warunki do tworzenia nowych miejsc pracy i spadku bezrobocia. Wzrost płacy minimalnej i średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw nie generował dodatkowego bezrobocia. Szybszy wzrost płac minimalnych niż średnich płac w sektorze przedsiębiorstw zbliżał poziom płacy minimalnej do płacy godziwej. Jednak 42% udział płacy minimalnej w płacy średniej w 2015 roku znacznie jeszcze odbiega od przyjętego w literaturze poziomu płacy godziwej wynoszącej 60% wynagrodzenia średniego.
Słowa kluczowe: płaca minimalna, poziom bezrobocia, stopa bezrobocia, stopa wzrostu PKB

ECONOMIC GROWTH AND MINIMUM WAGES IN POLAND

Abstract
Employees’ wages maybe formed in a different manner according to the pursued objective. Their level should motivate to work and increase its effectiveness. The article presents reflections concerning the relationships between the level and rate of unemployment and the GDP growth and the formation of the minimum wage in Poland in 2000–2015. More rapid growth of minimum and average wages in the Polish economy than of the inflation level contributed to the growth of real wages within the entire period under examination. GDP growth in Poland created conditions for creating new jobs and for the decline of unemployment. Growth of the minimum and average wages in the business enterprise sector did not generate additional unemployment. More rapid growth of minimum wages than of average wages in the business enterprise sector moved the level of minimum wage closer to the decent wage. However, a 42% share of the minimum wage in the average wage in 2015 is still a long way from the level of decent wage amounting to 60% of the average wage accepted in literature.
Keywords: minimum wage, level of unemployment, unemployment rent, GDP growth