Zeszyty naukowe
Autor: Jerzy Sobczak 793
Strony: 793–804
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-66
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Prezentacja możliwości wykorzystania nowych podejść do projektowania procesów w administracji na przykładzie wydania decyzji administracyjnej.
Metodologia badania – Analiza literatury i badań światowych oraz studium przypadku firmy z branży usług komunalnych.
Wynik – W artykule zaprezentowano rolę i znaczenie projektowania w operacyjnym zarządzaniu procesami administracyjnymi. Na podstawie studium przypadku wykazano przydatność wybranych podejść projektowych oraz przedstawiono efekty jego wprowadzenia.
Oryginalność/wartość – Artykuł posiada walory praktyczne, a jego oryginalność i wartość wynika z unikatowego podejścia do projektowania procesów w miejskim przedsiębiorstwie komunalnym.
Słowa kluczowe: szczupłe projektowanie, procesy administracyjne

AN ANALYSIS OF SLIMMING PROCESS ON THE EXAMPLE OF THE ADMINISTRATIVE DECISION

Abstract
Presentation of capabilities of using new approaches to the design process in the administration on the example of the administrative decision.
Methodology of research – Analysis of literature, worldwide studies and studies about example services with are made by companies from the municipal industry.
Outcome – Article presented the role and design meaning in operating management process in administration. Based on example studies its demonstrated the usefulness of selected design approaches and shows the effect of its introduction.
Value – This article has a lot of practicality and its novelty is result of a unique approach to designing and arranging process in urban municipal establishment.
Keywords: lean-design, administrative processes