Zeszyty naukowe
Autro: Patrycja Chodnicka-Jaworska 907
Strony: 907–917
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-75
pdf pełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem artykułu jest analiza rentowności agencji ratingowych funkcjonujących na obszarze Unii Europejskiej.
Metodologia badania – Przeprowadzono przegląd literatury przedmiotu oraz dokonano analizy sprawozdań finansowych publikowanych przez agencje ratingowe. Zebrano dane publikowane przez ESMA na temat konkurencyjności agencji ratingowych.
Wynik – Pomimo wprowadzenia przepisów mających na celu ograniczenie oligopolu agencji ratingowych występuje dalszy wzrost istotności ich funkcjonowania. Rentowność analizowanych podmiotów, należących do Wielkiej Trójki ulega poprawie.
Oryginalność/wartość – Dotychczas nie były prowadzone analizy w zakresie rentowności oraz konkurencyjności agencji ratingowych
Słowa kluczowe: credit rating, konkurencja, efektywność

PROFITABILITY OF CREDIT RATING AGENCIES

Abstract
Purpose – The goal of the article is to analyse the profitability of the credit rating agencies in the European Union.
Design/methodology/approach – It has been prepared the literature research and analysis of the financial statements published by the credit rating agencies. There are collected data published by ESMA about competitiveness of the credit rating agencies.
Findings – Despite the introduction of regulations aimed at limiting the oligopoly of rating agencies is a further increase in the importance of their functioning. Profitability analysed entities belonging to the Big Three is improving.
Originality/value – So far not been carried out analysis of the profitability and competitiveness of credit rating agencies.
Keywords: credit rating, competitiveness, effectiveness