Zeszyty naukowe
Autro: Jakub Marszałek, Karolina Daszyńska-Żygadło 945
Strony: 945–955
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-78
pdf pełen tekst

Streszczenie
Cel – Artykuł poświęcono analizie struktury współczesnego rynku obligacji klimatycznych. Podstawowym celem badania było określenie tendencji na globalnym rynku tych instrumentów. Analizie poddano czas zapadalności i rentowność w dniu wykupu instrumentów, walutę, w której denominowane są obligacje, rynki, na których są plasowane oraz kraj pochodzenia emitenta. Badaniem objęto także sposób płatności odsetkowych oraz cel emisji.
Metodologia badania – Wykorzystano przede wszystkim analizę danych bazy Thompson Reuters Eikon. Posłużono się podstawowymi narzędziami statystycznymi: średnią arytmetyczną, medianą oraz odchyleniem standardowym. Badanie statystyczne uzupełniono studiami literaturowymi raportów poświęconych obligacjom klimatycznym.
Wynik – Rynek obligacji klimatycznych, mimo stosunkowo młodego wieku, rozwija się bardzo dynamicznie. Zaobserwowano coraz większą aktywność emitentów prywatnych. Rośnie także liczba emisji oferowanych przez podmioty skandynawskie. Coraz większe znaczenie mają emisji realizowane przez międzynarodowe banki rozwoju na terenie krajów rozwijających się. Zwiększa się także różnorodność celu emisji.
Oryginalność/wartość – Artykuł jest jedną z nielicznych publikacji poświęconych obligacjom klimatycznych. Jest to również jedna z pierwszych prac podejmujących temat tych instrumentów od strony empirycznej i analitycznej.
Słowa kluczowe: obligacje klimatyczne, ekoinwestycje, rynek globalny, zmiany klimatyczne

THE CLIMATE BOND GLOBAL MARKET CHARACTERISTICS

Abstract
Purpose – The article aims at analyzing climate bond market. The primary objective of the study was to determine trends in the global market of these instruments. We analyzed the structure of the issuers’ nationality, time to maturity and yield to maturity of the instruments; the currency in which the bonds are denominated; markets where they are placed, as well as the type of interest payment and the purpose of the issuance.
Design/methodology/approach – Study is based on the data from Thompson Reuters Eikon database. We used basic statistical tools: the arithmetic mean, median and standard deviation. Statistical research analysis is supplemented by literature studies of climate bonds reports and previous research.
Findings – Despite relatively young age, the climate bonds market is developing very dynamically. Increasing activity of private issuers has been observed. There is also increasing number of issues offered by Scandinavian operators. The growing importance of issuances is carried out by international development banks in developing countries. The diversity of the issuance’s goal also increases.
Originality/value – The article is one of the few publications about climate bonds. It is also one of the first papers focused on empirical and analytical issues of these instruments.
Keywords: climate bonds, eco-investments, global market, climate change