Zeszyty naukowe

Procedura recenzowania publikacji w czasopismach na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (obowiązująca od 2013 roku)

  1. Do oceny każdej publikacji powołuje się, co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji
  2. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). W pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji. Recenzent powinien wypełnić stosowną deklarację (doc do pobrania).
  3. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji (w obecnej formie albo po uwzględnieniu uwag recenzenta) lub jego odrzucenia.
  4. Formularz recenzji artykułu w czasopiśmie „Finanse, Rynki Finansowe i Ubezpieczenia” (F2) jest dostępny na stronie internetowej czasopisma -  (doc do pobrania)
  5. W przypadku publikacji współautorskich konieczne jest precyzyjne określenie udziału poszczególnych autorów w realizacji danego dzieła i złożenie przez nich stosownego oświadczenia (Oświadczenie o współautorstwie - doc do pobrania).
  6. Autor jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o niepublikowaniu w innym wydawnictwie tekstu złożonego do danego czasopisma (Oświadczenie autora –  doc do pobrania).
  7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów. Lista recenzentów za poprzednie lata zamieszczona jest na stronie internetowej czasopisma.