Zeszyty naukowe
Autor: Karolina Beyer 11
Strony: 11-21
pdf pełen tekst

Streszczenie
Społeczeństwa i gospodarki od stuleci ulegają zmianom. Ludność przeszła od epoki agrarnej, poprzez rewolucję industrialną do współczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Każda z tych transformacji wymagała zmian w sposobie postrzegania świata oraz zmian funkcjonowania w nowych warunkach. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie transformacji rzeczywistości gospodarczej. Opisana została przemiana z ery agrarnej w przemysłową oraz przemysłowej w gospodarkę najnowszą, opartą na wiedzy. W artykule zwrócono uwagę na wzrost znaczenia sektora usług, widząc w tym konsekwencję gospodarki opartej na wiedzy.
Słowa kluczowe: gospodarka oparta na wiedzy, transformacja gospodarki, sektor usług

SINCE THE AGRARIAN AGE TO THE KNOWLEDGE ECONOMY

Summary
Societies and economies are changing since ages. The population went from the agrarian age, through industrial revolution to the contemporary knowledge economy. Each of these transformations require changes in the way of perceiving the world, as well as changes in the way of working in new conditions. The aim of this article is to present the transformation from the agrarian age to the industrial economy and from industrial to the knowledge economy. This article also draws attention to the role of the services, as a consequence of the knowledge economy.
Keywords: knowledge economy, transformation of economy, services
JEL Code: B00