Zeszyty naukowe
Autor: Elżbieta Szaruga 283
Strony: 283-298
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule zaprezentowano możliwości analityczne modelu CCR-DEA w kontekście zrównoważonego transportu. Skonstruowano przy tym wskaźniki efektywności ekonomicznej, ekologicznej i społecznej transportu. Wskazano również metodologię obliczeń, wykorzystując programowanie liniowe, i stworzono przykładową matrycę danych. Rozwiązania problemów optymalizacyjnych otrzymano dzięki sprowadzeniu warunków ograniczających i funkcji celu z postaci ułamkowej do postaci liniowej.
Słowa kluczowe: zrównoważony transport, efektywność, CCR-DEA

APPLICATION OF LINEAR PROGRAMMING TO ESTIMATE EFFICIENCY OF SUSTAINABLE TRANSPORT

Summary
The article presents the analytical capabilities of the CCR-DEA model in the context of sustainable transport. Constructed at the same rates of economic efficiency, environmental and social transport. It also identifies the methodology of calculation, using linear programming and created a sample data matrix. The solutions were obtained through the optimization problems bringing constraints and objective function of the fractional linear form.
Keywords: sustainable transport, efficiency, CCR-DEA.
JEL Code: G32