Zeszyty naukowe
Autor: Anastasiia Tikhonova 305
Strony: 305-315
pdf pełen tekst

Abstract
In our time energy-saving technologies are key trends of the global economy. They are using in almost all spheres of human activity, including the food industry. They help to raise the level and quality of life, the international competitiveness of the economy in general and competitiveness of the enterprise’s production and to consolidate as national as food safety of the country.
Author reveals the following questions: analyzed such energy saving characteristics as economic efficiency and energy intensity of gross domestic product; offering of a conceptual framework of the types alternative sources of energy and theirs definitions, which meets Ukrainian legislation and take in account European experience; analyzed the structure of capacity of different sources of alternative energy in Ukraine; proved that food industry and processing of agricultural products is the most energy intensive industry in the agricultural sector in Ukraine; the proposals of energy saving technologies for food enterprises were given; opened connection between the food safety of the country and energy saving processes.
Keywords:
energy saving, alternative sources of energy, food safety, food industry

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII I KWESTIE OSZCZĘDZANIA ENERGII NA UKRAINIE

Abstrakt
W naszych czasach rozwój technologii energooszczędnych jest jednym z najważniejszych trendów w gospodarce światowej. Stosowane są one niemal we wszystkich sferach ludzkiej aktywności, w tym w przemyśle spożywczym. Przyczyniają się do podniesienia poziomu i jakości życia, międzynarodowej konkurencyjności gospodarki i przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i do ogólnokrajowej konsolidacji i bezpieczeństwa żywności w kraju.
Autor prezentuje następujące zagadnienia: analiza takich czynników, jak oszczędność energii i ekonomiczna efektywność energochłonności produktu krajowego brutto; propozycja ramowej koncepcji różnych rodzajów alternatywnych źródeł energii oraz ich definicji, która spełnia warunki ukraińskiego ustawodawstwa i uwzględnia doświadczenia europejskie; analiza struktury możliwości różnych źródeł alternatywnej energii na Ukrainie; dowód na to, że przemysł spożywczy i przetwórstwo produktów rolnych to najbardziej energochłonna gałęź przemysłu w sektorze rolniczym na Ukrainie; propozycje energooszczędnych technologii dla przedsiębiorstw spożywczych; połączenie między bezpieczeństwem żywności w kraju i procesami oszczędzania energii.
Słowa kluczowe:
oszczędzanie energii, alternatywne źródła energii, bezpieczeństwo żywności,
przemysł spożywczy.
JEL Code:
Q 420
Streszczenie
W artykule ukazano niektóre aspekty rozwoju polskiego rolnictwa na tle rolnictwa
światowego w latach 1970–2007. Średni udział polskiego rolnictwa w stosunku do rolnictwa
europejskiego i światowego nieustannie maleje. Potwierdzają to przedstawione
badania. Trend ten należy szybko zmienić.
Słowa kluczowe: rozwój polskiego rolnictwa, rolnictwo świata.