Zeszyty naukowe
Autor: Anna Bernaciak 137
Strony: 137-147
DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-12
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule podjęto kwestię funkcjonowania i przekształceń strefy kontinuum miejskowiejskiego w przestrzeni aglomeracji. Zaprezentowane ramy teoretyczne zagadnienia rozszerzono o problemy podziałów administracyjnych i braku spójności zarządzania przestrzenią na przedmiotowych obszarach. Analizie poddano aktualne funkcjonowanie stref kontinuum oraz dokumenty planistyczne określające sposób ich dalszego kształtowania. Całość zagadnienia rozpatrywano w kontekście postulatów rozwoju trwałego i zrównoważonego.
Słowa kluczowe: miasto, strefa przejściowa, kontinuum miejsko-wiejskie, spójność, rozwój zrównoważony

TRANSFORMATION ZONE IN THEAGGLOMERATIONCONTINUUM SPACE IN THE CONTEXT OF THE DEMANDS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Abstract
The article takes an issue of functioning the transition zone and the urban-rural continuum. Theoretical framework presented have been extended to problems of administrative divisions and lack of cohesion in managing on the areas concerned. There are analyzed the current functioning of the continuum zones and planning documents detailing how their will be shaping further. The whole issue was considered in the context of the demands of sustainable development.
Keywords: transition zone, urban-rural continuum, cohesion, sustainable development
JEL Codes: Q01, R14, R52