Zeszyty naukowe
Autor: Lidia Kłos 35
Strony: 35-44
DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-03
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie świadomości i postaw proekologicznych Polaków na przełomie XX i XXI w. W opracowaniu dokonano przeglądu dostępnych badań z zakresu świadomości ekologicznej Polaków przeprowadzonych przez Instytut na rzecz Ekorozwoju, a w ostatnim czasie również przez Ministerstwo Środowiska oraz organizacje ekologiczne.
Słowa kluczowe: świadomość ekologiczna, zrównoważony rozwój

ENVIRONMENTAL AWARENESS OF POLISH PEOPLE – OVERVIEW OF RESEARCH

Abstract
Am of this article is presents Polish awareness and proecological attitudes at the end of 20 th and the start of 21 st century. This article performs overview of available research in terms of the range of environmental awareness of Polish people studies by Institute for Sustainable Development and recently also by Ministry of the Environment and ecological organizations.
Keywords: environmental awareness, sustainable development
JEL Code: Q01