Zeszyty naukowe
Autor: Tomasz Berent 10
Strony: 10-24
pdf pełen tekst

Summary
Despite its wide use in finance literature, DFL is not an adequate measure of either financial leverage or financial risk. Dependent on operating profitability, it produces multiple values, even if firm’s financial activity is fixed. As book value driven measure, its applicability in rather limited. Unfortunately, even radical modifications to the index, including its redefinition to market values, that secures unambiguous reading and leverage interpretation, does not prevent DFL from being a downward biased estimator of the true financial risk measure. The paper establishes the source and the size of the bias and provides ways to correct for it. The paper ends with the plea to abandon the index altogether.

DFL JAKO OBCIĄŻONY ESTYMATOR RYZYKA FINANSOWEGO

Streszczenie
Pomimo swojej „popularności” w literaturze przedmiotu, wskaźnik DFL nie może być uznawany ani za wiarygodny wskaźnik dźwigniowy ani za odpowiedni miernik ryzyka finansowego. Jako zależny od rentowności operacyjnej, przyjmuje on wiele wartości, w tym mniejsze od jeden i ujemne, dla danego stanu działalności finansowej firmy. Zdefiniowanie wskaźnika w oparciu o wartości księgowe sprawia, że nie jest on użytecznym narzędziem w analizie wartości firmy. Nawet po głębokich modyfikacjach i zredefiniowaniu dla wartości rynkowych, zapewniających jednoznaczność odczytu i dźwigniową interpretację, wskaźnik ten okazuje się być ujemnie obciążonym estymatorem prawidłowego miernika ryzyka finansowego. W artykule wskazano na przyczyny i wielkość obciążenia oraz sposoby jego usunięcia. Artykuł zakończony jest apelem o całkowite zaprzestanie używania DFL w analizie ryzyka finansowego.