Zeszyty naukowe
Autor: Sylwia Bożek 25
Strony: 25-33
pdf pełen tekst

Streszczenie
W obszarze zarządzania ryzykiem od lat funkcjonują standardy optymalizujące zarządzanie ryzykiem w organizacji, którą jest przede wszystkim przedsiębiorstwo. W tym opracowaniu przyjmuje się, że międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie są w pewnym sensie zwieńczeniem rozwoju procesu zarządzania ryzykiem, w rozumieniu zintegrowanego zarządzania ryzykiem (ERM). Standardy wdrażane są w przedsiębiorstwach zarówno w skali narodowej, jak i ponadnarodowej, oraz różnych segmentach i sektorach, w tym finansowym. Wydaje się, że istnieją wystarczające przesłanki do wdrożenia standaryzowanego procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych.

THE STANDARDIZED RISK MANAGEMENT PROCESS IN AN INSURANCE COMPANY – A PROCEDURAL DIMENSION

Summary
In the area of risk management standards, to optimize risk management in an organization, which an enterprise primarily is, have been function for many years. In this paper it is assumed that international standards of risk management in enterprises are in a sense the culmination of the risk management development process within the meaning of integrated risk management (enterprise risk management, ERM). Standards are implemented in companies in both the national and especially global scale and in different segments and sectors, including financial system. It seems that there are sufficient conditions for the implementation of a standardized process of risk management in insurance companies.