Zeszyty naukowe
Autor: Andrzej Jaki 553
Strony: 553-560
pdf pełen tekst

Streszczenie
Teoria i praktyka wyceny przedsiębiorstw związane są ściśle z wykorzystaniem dwóch podstawowych koncepcji wartości: koncepcji wartości majątkowej (asset based value) oraz koncepcji wartości dochodowej (income based value). Stało się to fundamentem dla rozwoju metodyki wyceny, wraz z jej dostosowaniem do indywidualnej sytuacji wycenianego przedsiębiorstwa. Indywidualizacja wyceny przedsiębiorstwa stała się także przesłanką dla rozwoju koncepcji wartości implikowanych celami wyceny i zakresem wykorzystania jej wyników. Zrodziło to dwa główne nurty tak zorientowanej wyceny, do których należą: niemiecka funkcjonalna szkoła wyceny oraz szkoła anglosaska. Niniejszy artykuł konfrontuje ze sobą oba wymienione podejścia oraz wskazuje główne determinanty ich wykorzystania w teorii i praktyce wyceny przedsiębiorstw.

THE CATEGORY OF VALUE IN GERMAN AND ANGLO-SAXON VALUATION STANDARDS


Summary
The theory and practice of enterprise valuation are closely connected with the application of two basic concepts of value: the concept of the asset based value and the concept of the income based value. It has become a basis for the development of the valuation methodology alongside its adjustment to the individual situation of the valued enterprise. The individualization of enterprise valuation has also become a premise for the development of the concept of values implied by the goals of valuation and the scope of using its results. It has given rise to two main currents of so focused valuation which include: the German functional school of valuation and the Anglo-Saxon school. This article confronts both of the mentioned approaches and indicates the main determinants of their use in the theory and practice of enterprise valuation.