Zeszyty naukowe
Autor: Miłosz Kołodziejczyk, Marcin Kaczorowski, Przemysław Piechota 561
Strony: 561-569
pdf pełen tekst

Streszczenie
W niniejszym artykule dokonano syntetycznego omówienia podstawowych metod prognozowania kluczowych wielkości ekonomicznych w procesie wyceny przedsiębiorstwa. Ponadto zaprezentowano wyniki badań empirycznych, opartych o praktykę zawodową autorów. Przedstawiono strukturę wybranych wycen przeprowadzonych w latach 2008–2011 w podziale na metodę sporządzania prognoz oraz metodę szacowania kosztu kapitału.

FINANCIAL FORECASTING IN ENTERPRISE VALUATION PRACTICE


Summary
This article synthetically describes the basic methods of financial forecasting in the process of enterprise valuation. Furthermore results of an empirical study based on the authors’ professional practice were presented. In particular the structure of chosen valuations performed between 2008 and 2011 by financial forecasting method and cost of capital estimation method was described.