Zeszyty naukowe
Autor: Dariusz Zawadka, Paweł Łągwa 649
Strony: 649-647
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule zdefiniowano współkontrolowany podmiot w świetle Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i ustawy o rachunkowości. Pokazano na czym polega działalność tego rodzaju jednostek i jak może być interpretowana. Współkontrolowany podmiot może być inwestycją długoterminową ale może również realizować wspólne zadanie gospodarcze np. projekt budowlany. Gdy współkontrolowany podmiot ma cechy wspólnego przedsięwzięcia, najwłaściwszą metodą wykazania zaangażowania czynników produkcji w tę działalność jest metoda konsolidacji proporcjonalnej.

THE VALUATION METHODS OF JOINTLY CONTROLLED ENTITIES


Summary
The article defines a jointly controlled entity in accordance with International Financial Reporting Standards and the Accounting Act. This paper shows the characteristics of jointly controlled entities. A jointly controlled entity may be a long-term investment but may also pursue a common economic task such as a construction design. When a jointly controlled entity has the characteristics of a joint venture, the most appropriate method to demonstrate the involvement of production factors in this activity is the proportionate consolidation method.