Zeszyty naukowe
Autor: Melania Bąk 661
Strony: 661-673
pdf pełen tekst

Streszczenie
Stosowanie wartości godziwej do wyceny w rachunkowości należy interpretować jako możliwość zaspokojenie potrzeb odbiorców informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych, którzy oczekują aktualnych wartości prezentowanego majątku. Wartość godziwą należy utożsamiać z pewnym sposobem postępowania w wycenie, traktując ją jako koncepcję, która pozwala w zależności od sytuacji i wielu czynników, oszacować wartość poszczególnych składników majątkowych, odnosząc się do ponoszonych kosztów, osiąganych przychodów, przyszłych przepływów pieniężnych, czy uwarunkowań rynkowych. Pomimo wielu wad i zalet, wartość godziwa jest istotnym instrumentem wyceny, który jest brany pod uwagę w opracowywanym prospektywnym modelu rachunkowości. Wartość godziwą można stosować do wyceny m.in. aktywów niematerialnych ujawnianych i nieujawnianych w rachunkowości. Krajowe i międzynarodowe uregulowania prawne zezwalają w niektórych sytuacjach na wycenę aktywów niematerialnych w wartości godziwej. Wartość godziwą można traktować jako koncepcję wyceny aktywów niematerialnych nieujawnianych w rachunkowości, która oszacowuje ich wartość wykorzystując metody wyceny spoza typowego instrumentarium rachunkowości oraz instrumenty charakterystyczne dla rachunkowości.

FAIR VALUE IN ACCOUNTING AS A CONCEPT OF INTANGIBLE ASSETS VALUATION


Summary
The application of fair value for the purposes of valuation in accounting should be interpreted as an opportunity to meet the needs of financial statement information addressees, who expect upto- date values of the presented assets. Fair value should be identified as a certain method in valuation and be regarded as the concept which allows, depending on the situation and many other factors, to estimate the value of particular assets referring e.g. to the costs covered, revenues obtained, future cash flow or market determinants. In spite of its numerous advantages and disadvantages fair value represents the crucial valuation instrument taken into consideration in the prospective accounting model under preparation. Fair value may be applied, among others, for the valuation of intangible assets, disclosed and undisclosed, in accounting. National and international legal regulations allow, in some situations, for intangible assets valuation in fair value. Fair value may be referred to as the concept of undisclosed intangible assets valuation, which estimates their value by applying valuation methods outside the typical accounting tools, as well as applying traditional accounting instruments.