Zeszyty naukowe
Autor: Jacek Barburski 267
Strony: 267-280
pdf pełen tekst

Streszczenie
Jednym ze sposobów pomiaru ekonomicznej efektywności banków i ich oddziałów jest podejście ekonometryczne oparte na stochastycznych funkcjach granicznych. W podejściu tym mogą być rozważane trzy podstawowe funkcje celów: funkcja kosztów, funkcja przychodów oraz funkcja zysków. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie alternatywnej (w stosunku do formuły standardowej) koncepcji pomiaru efektywności zysków, stanowiącej ważne kryterium oceny działalności banków. W artykule zostały również przedstawione wyniki badań empirycznych dotyczące pomiaru efektywności zysków na przykładzie oddziałów wybranego banku komercyjnego. W części teoretycznej artykułu, po wprowadzeniu, zostały przedstawione przesłanki powstania alternatywnej koncepcji pomiaru efektywności zysków, a następnie postać alternatywnej formuły granicznej funkcji zysków. Formuła ta jest stosowana w warunkach niedoskonałej konkurencji banków. Przedmiotem części empirycznej jest zastosowanie powyższego modelu do oceny efektywności zysków oddziałów wybranego polskiego banku. W wyniku przeprowadzonych obliczeń otrzymano wskaźniki poziomu efektywności zysków oraz rankingi badanej grupy oddziałów w poszczególnych kwartałach. Ze względu na zastosowanie zbyt uproszczonej metody estymacji (Skorygowana Metoda Najmniejszych Kwadratów), otrzymane wskaźniki efektywności są zaniżone i niewystarczająco dokładne do dalszej analizy. Natomiast sporządzone na ich podstawie rankingi są już wiarygodne i mogą być wykorzystane do dalszej oceny i porównań, co należy uznać za istotną korzyść badawczą.

THE CONCEPT OF PROFIT EFFICIENCY MEASUREMENT IN THE IMPERFECT COMPETITIVE CONDITIONS OF BANKS


Summary
One of the ways of measuring economic efficiency of banks and their branches is the econometric approach based on stochastic frontier functions. The econometric approach may involve three basic aim functions: cost function, revenue function and profit function. The main goal of the article is to presents the alternative (in contrast to standard) concept of profit efficiency measurement as a way of an evaluation important criterion of company activities. The theoretical part of the article, after an introduction, presents the reasons to come into being of alternative concept of profit efficiency measurement and then presents the form of alternative stochastic frontier profit function. This form is applied when the perfect competition conditions aren’t fulfilled. The subject of the empirical part is a practical application of mentioned model in evaluation of profit efficiency of branches of selected Polish bank. The results of calculations indicate indexes of level profit efficiency and ranks of the tested branch group in individual quarters of the year. On account of using an oversimplified method of estimation (Corrected Ordinary Least Squares), the derived indexes of efficiency are too low and insufficiently precise for further analysis. However, the ranks made on their basis are already reliable and could be used for further evaluation and comparisons, which should be recognized as an essential benefit of this research.