Zeszyty naukowe
Autor: Piotr Bober, Sebastian Chęciński 291
Strony: 291-302
pdf pełen tekst

Streszczenie
Przedsiębiorstwa sektora MSP pozwalają budować trwałe podstawy wzrostu gospodarczego. Tworzą najwięcej miejsc pracy, są elastyczne, łatwiej dostosowują się do oczekiwań klientów, a także do zmieniających się warunków gospodarowania. W opracowaniu dokonano empirycznej weryfikacji wpływu globalnego kryzysu gospodarczego na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006–2010.

THE ECONOMIC CRISIS AND THE DEVELOPMENT OF SME SECTOR IN POLAND


Summary
Enterprises of the small and medium-sized sector help to build sustainable basis for economic growth. They create most of the workplaces, are flexible and more easily to customer expectations and changing economic conditions. The elaboration contains an empirical verification of the impact of global economic crisis on small and medium-sized enterprises in Poland in years 2006–2010.