Zeszyty naukowe
Autor: Mieczysław Dudek, Magdalena Wasylkowska 529
Strony: 529-539
pdf pełen tekst

Streszczenie
Jedną z metod wyceny przedsiębiorstw jest metoda oparta na moCelem niniejszego artykułu jest ekonomiczna analiza relacji między wyceną spółki a jej charakterystykami operacyjnymi. Na przykładzie spółki górniczej pokazana jest metodologia wyceny spółki, wiążąca proces waluacji spółki z typem spółki. Spółka górnicza jest szczególnie interesująca ze względu na jej wyraźną segmentację na różnych etapach prowadzonej działalności. W konsekwencji, w pracy uzasadniono potrzebę wyceny podziemnych depozytów. Przedstawiono potrzebę wyceny spółki od strony bilansowej i strumieniowej jako charakterystycznego podejścia do wyceny spółki górniczej.

ECONOMICS OF VALUATION OF NONSTANDARD COMPANY


Summary
The aim of this article is the economic analysis of the relationship between valuation of the company and its operating characteristics. On the example of a mining company the methodology of valuation binding the company’s valuation process to the type of company is shown. Mining companies are particularly interesting because of their clear segmentation of the various stages of their business. Consequently, the paper justified the need for the valuation of underground deposits. It presents the need for the balance sheet and streaming valuation of the company, as a distinctive approach to the valuation of the mining company.