Zeszyty naukowe
Autor: Przemysław Piechota, Miłosz Kołodziejczyk 743
Strony: 743-752
pdf pełen tekst

Streszczenie
W niniejszym artykule omówiono wybrane metody pomiaru i wyceny kapitału intelektualnego oraz zilustrowano ich zastosowanie w oparciu o dane podmiotów niefinansowych zaliczanych do indeksu WIG20.

STRENGTHS AND WEAKNESSES OF INTELLECTUAL CAPITAL VALUATION METHODS EXEMPLIFIED ON THE BASIS OF CHOSEN COMPANIES FROM THE WIG20 INDEX


Summary
This article describes chosen intellectual capital measurement and valuation methods and illustrates their use on the basis of financial data regarding non-financial entities included in the WIG20 index.