Zeszyty naukowe
Autor: Marek Panfil 727
Strony: 727-742
pdf pełen tekst

Streszczenie
Niniejszy artykuł dotyczy ujawniania i wyceny niematerialnych aktywów dla potrzeb alokacji ceny nabycia (PPA) w ramach Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF ) czy US GAAP, które stawiają taki wymóg spółkom realizującym transakcje przejęcia. W ramach PPA spółki muszą ujawniać wartość godziwą aktywów i pasywów będących przedmiotem nabycia. PPA wymaga, aby podmiot przejmujący ujawnił w swoim bilansie przynajmniej w ujęciu rocznym wartość godziwą wartości firmy i zidentyfikowanych aktywów niematerialnych. Zaprezentowano pięć grup aktywów niematerialnych, które może ujawniać podmiot przejmujący wg MSSF 3, tzn. marketingowe, klienckie, artystyczne, prawne, technologiczne. Przedstawiono trzy podejścia stosowane do wyceny aktywów niematerialnych, tj. kosztowe, dochodowe, rynkowe. Badania zagranicznych transakcji fuzji i przejęć przeprowadzone przez Ernst & Young i KPMG potwierdziły, że alokacja ceny nabycia zależy od branży, w której funkcjonuje przejmowane przedsiębiorstwo. Według KPMG 30 z 56 badanych polskich spółek giełdowych ujawniło w okresie 2008–2010 alokację ceny nabycia transakcji przejęcia. Im większa transakcja, tym większa staranność w jej raportowaniu.

VALUATION OF INTANGIBLE ASSETS FOR THE PURPOSE OF THE PURCHASE PRICE ALLOCATION UNDER IFRS 3


Summary
Purchase Price Allocations are required by the US Financial Accounting Standards Board (FASB) and International Financial Reporting Standards (IFRS) for all acquisitions. Purchase Price Allocation requires companies to report the fair value of assets and liabilities acquired in their financial statements. The Purchase Price Allocation process allocates the cost of an acquired entity to the fair value of assets acquired and liabilities assumed and it establishes useful lives for identified assets. In addition, the rules accompanying Purchase Price Allocations require companies to assess the fair value of recorded goodwill and identifiable intangible assets on at least an annual basis. According to the IFRS 3 different intangible assets acquired in a business combination should be classified into the following five groups: marketing-related, customer-related, artistic-related, contract-based, and technology-based. There are three principal approaches used in intangible asset valuation, i.e. cost approach, income approach, market approach. Researches conducted by Ernst & Young and KPMG showed that a PPA depends on industry of acquired company. According to KPMG only 30 from 56 public companies listed on the Warsaw Stock Exchange recognized intangible assets for the first time in M&A deals. The larger the deal, the greater diligence in financial statements reporting.