Zeszyty naukowe
Autor: Tomasz Mika, Eliza Frejtag-Mika 811
Strony: 811-821
pdf pełen tekst

Streszczenie
Liberalizm przejawia się w wielu wersjach. W swojej najbardziej radykalnej formie, głoszonej przez F. Hayeka, zawiera sprzeciw przeciw jakiejkolwiek formie ingerencji państwa w życie gospodarcze, jako sprzeczne z naczelną zasadą wolności człowieka. Ważnym nurtem liberalizmu pozostaje monetaryzm, reprezentowany najpełniej przez M. Friedmana. Podobnie, jak po okresie Wielkiej Depresji, gdy metodą przezwyciężenia kryzysu było odejście od liberalizmu na rzecz keynesizmu, tak i teraz, gdy gospodarka światowa ciągle jeszcze nie uporała się ze skutkami kryzysu finansowego lat 2008–2010, antyliberalne idee kreowania popytu za pomocą ekspansji fiskalnej i poluzowania polityki monetarnej (programy stymulowania gospodarki i quantitative easing) stają się na powrót atrakcyjne. Potencjalne próby wprowadzenia antyliberalnych koncepcji do polskiej gospodarki nie zahamowały przepływu kapitału. Dynamiczny wzrost konkurencji zagranicznej powoduje, że stale zwiększa się rywalizacja między przedsiębiorstwami o miejsce na rynku. Rozwija się również dynamicznie rynek kontroli, w ramach którego ma miejsce transfer własności przez fuzje i przejęcia. W roku 2011 zanotowano w Polsce rekordową wartość wszystkich transakcji fuzji i przejęć, wynoszącą łącznie 48,5 mld zł. W Polsce rynek stoi przed dalszymi wyzwaniami dla fuzji i przejęć, chociaż istnieją trudności w ocenie poszczególnych zagadnień oraz w prawidłowym formułowaniu dokumentów transakcyjnych ze względu na udział zagranicznych podmiotów gospodarczych, często wywodzących się z grup kapitałowych, mających swoje korzenie w systemach common law. Prowadzi to do przyjmowania akceptowanych przez nie rozwiązań, co wiąże się z wprowadzeniem do polskiej praktyki prawniczej instrumentów prawnych zaczerpniętych z obcych systemów prawnych.

MERGERS AND ACQUISITIONS IN A LIBERAL ECONOMY


Summary
Liberalism has a number of manifestations. In its most radical variety, propounded by F. Hayek, it encompasses objections against any form of state intervention in economic life as it violates the chief principle of human freedom. Monetarism, most fully represented by M. Friedman, remains another major trend in liberalism. Just like after the Great Crisis, tackled by abandoning liberalism in favour of Keynesianism, now that the global economy is still struggling with the aftermath of the financial crisis of 2008–2010, anti-liberal ideas of creating demand by fiscal expansion and quantitative easing are becoming attractive again. Potential attempts at introducing anti-liberal concepts to Polish economy have not impeded capital flows. Dynamic growth of foreign competition causes businesses to compete for their market standing ever more fiercely. The control market is also experiencing a dynamic growth as ownership is transferred by mergers and takeovers. 2011 saw a record-breaking PLN 48.5 billion value of merger and takeover transactions in Poland. This market faces more challenges though it is difficult to evaluate individual cases and to correctly phrase transaction documents due to involvement of foreign corporate entities, often members of capital groups rooted in common law systems. As a result, their solutions are accepted and legal instruments from alien law systems are introduced in the Polish legal practice.