Zeszyty naukowe
Autor: Dariusz Pauch, Maciej Pawłowski 823
Strony: 823-829
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule podjęto próbę przedstawienia ogólnej charakterystyki ryzyka nadużyć w przedsiębiorstwie. Rozważania rozpoczęto od podania definicji nadużycia gospodarczego. Kolejno wskazano najczęstsze przyczyny dokonywania nadużyć przez pracowników. Autor opisał podstawowe rodzaje nadużyć, dokonywane przez pracowników na szkodę pracodawcy. Następnie określono, na podstawie przytoczonych raportów, poziom nadużyć w przedsiębiorstwach.

FRAUD RISK IN AN ENTERPRISE


Summary
This article presents a general characteristic of the fraud risk in a company. Reflections began with a definition of fraud. The author presents the most common causes of fraud made by employees and follows with the basic types of fraud in an enterprise. Finally the fraud level in enterprises, on the basis of mentioned reports, was determined.