Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Zuchewicz 889
Strony: 889-888
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest z jednej strony przybliżenie podjętych przez gremia tworzące międzynarodowe standardy rachunkowości IASB i FASB prac, mających za zadanie zwiększenie m.in. wiarygodności sprawozdawczości finansowej jako podstawowego źródła informacji o sytuacji finansowej jednostki gospodarczej, z drugiej zaś analiza słuszności proponowanych rozwiązań. Zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza, wynikająca zarówno z procesu globalizacji jak i kryzysu finansowego, spowodowała krytykę sprawozdawczości finansowej jako wiarygodnego źródła informacji o wynikach jednostki. Przedstawiona sytuacja może prowadzić do zafałszowania rzeczywistej wartości firmy i jej aktywów oraz wyniku finansowego. Mając powyższe na uwadze, autorka wysuwa następującą tezę: wiarygodnych i prawdziwych informacji o wynikach przedsiębiorstwa mogą dostarczać sprawozdania finansowe skonstruowane na bazie rzetelnej wyceny bilansowej, ujmujące wszystkie istotne transakcje i składniki majątku jednostki oraz posiadające cechy jakościowe zawarte w normach rachunkowości.

THE CONCEPT OF STATEMENT INFORMATION CREDIBILITY IN TIMES OF FINANCIAL CRISIS


Summary
The objective of the paper is, on the one hand, to discuss efforts undertaken by the authorities responsible for preparing IASB and FASB aimed at increasing, among others, financial statements credibility as the basic source of information about an economic entity financial situation and, on the other hand, to analyze the validity of suggested solutions. The changing economic reality, as the aftermath of both globalization processes and financial crisis, resulted in criticism of financial statements as a reliable source of information about an economic entity performance results. The presented situation may result in distorting the actual company value, its assets and also its financial result. Having the above in mind, the author puts forward the following thesis: credible and true information about company results, may be present in financial statements prepared on the basis of reliable balance sheet valuation, covering all crucial transactions and assets of an entity and including qualities required by the due accounting standards..