Zeszyty naukowe
Autor: Aldona Uziębło 879
Strony: 879-888
pdf pełen tekst

Streszczenie
Manipulacje danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym mają zwykle na celu poprawę wizerunku przedsiębiorstwa, korzyści majątkowe lub uniknięcie odpowiedzialności. Część tych zniekształceń jest zgodna z prawem i polega na kreowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa w ramach obowiązującego prawa (rachunkowość kreatywna, polityka bilansowa); ich rozszyfrowanie wymaga od odbiorcy informacji odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Część zniekształceń jest spowodowana błędami – temu powinna zapobiegać odpowiednio funkcjonująca kontrola wewnętrzna. Żaden system kontroli finansowo-gospodarczej nie gwarantuje jednak eliminacji wszystkich błędów i oszustw, zwłaszcza tych najpoważniejszych, realizowanych na zlecenie właścicieli/zarządu jednostki. W pracy przedstawiono przyczyny i przykłady właśnie takich działań.

INTENTIONAL DISTORTING OF FINANCIAL STATEMENTS – CAUSES AND EXAMPLES


Summary
Manipulations of data included in the financial statement are usually aimed at an improvement of the corporate image, financial gain or escaping responsibility. Parts of these distortions are lawful and consist of creating a positive corporate image under the existing law (creative accounting, balance politics) – deciphering them requires from the recipient to have adequate information, knowledge and experience. Some distortions are caused by mistakes – an appropriately functioning internal control should prevent it. However, no financial control system guarantees the elimination of every mistake and fraud, especially the most serious ones carried out by the owners or boards. The paper presents causes and examples of such actions.