Zeszyty naukowe
Autor: Karolina Beyer 9
Strony: 9-25
pdf pełen tekst

Streszczenie
Globalizacja, zmiany technologiczne, nieograniczony przepływ informacji przyczyniły się do powstania gospodarki opartej na wiedzy. Nowe warunki gospodarcze wymagają od organizacji podjęcia nowych działań i transformacji w nowy typ organizacji – organizację opartą na wiedzy. Niniejszy artykuł w pierwszej części przedstawia warunki nowej gospodarki opartej na wiedzy, a następnie koncentruje się na nowym typie organizacji. Przedstawiono koncepcje, cechy charakterystyczne i zasady organizacji wiedzy. Zwrócono również uwagę na najbardziej istotny element organizacji wiedzy, tj. pracowników wiedzy.

Słowa kluczowe: organizacja wiedzy, pracownicy wiedzy, gospodarka oparta na wiedzy

CONTEMPORARY ORGANIZATION – THE KNOWLEDGE ORGANIZATION

Summary
Globalization, technological changes, unrestricted flow of information contributed to arise the knowledge based economy. New economic conditions require from organizations to transform into a new type – the knowledge organization.
This article in the first part presents conditions of the knowledge economy, then concentrates on the new type of organization, showing conceptions, characteristics and principles of the knowledge organization. The article also draws attention to the most important asset of the knowledge organization i.e. the knowledge workers.

Keywords: knowledge organization, knowledge workers, knowledge economy