Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Duda 27
Strony: 27-53
pdf pełen tekst

Streszczenie
Wraz z rozszerzaniem się rynku europejskiego innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce stała się przedmiotem dyskusji i badań. Powszechnie mówi się niskim stopniu innowacyjności polskich MSP, dlatego w niniejszym artykule przedstawiono zagadnienia związane z tą tematyką. W jego pierwszej części dokonano przeglądu literatury i uporządkowano kwestie definicyjne. W części drugiej, empirycznej, omówiono kwestie związane ze strukturą inwestycji realizowanych przez polskie MSP. Dokonano również analizy i oceny stopnia umiędzynarodowienia działalności tych przedsiębiorstw. W części trzeciej artykułu przedstawiono wyniki badań własnych na temat działalności innowacyjnej w aspekcie realizowanych inwestycji w małopolskich MSP oraz dokonano analizy i oceny stopnia umiędzynarodowienia ich działalności na jednolitym rynku unii europejskiej.

Słowa kluczowe: innowacyjność, internacjonalizacja, MSP, struktura inwestycji

INNOVATIVENESS OF SME SECTOR IN POLAND AND MALOPOLSKA ON THE COMMON MARKET OF THE EUROPEAN UNION

Summary
Along with the expansion of the European market, the innovation of small and medium enterprises in Poland has been the subject of many discussions and research. In common opinion innovativeness of Polish SMEs is low, hence in this paper the issues related to this topic are presented. In the fi rst part a literature review is done and definitions are clarified. In the second, empirical part, the issues related to the structure of investments realized by Polish SMEs are discussed. The degree of internationalization of these companies is also examined and analyzed. In the third part of the paper the results of author’s own studies on innovation activities in terms of its investments realized by MSP in Malopolska are presented and the degree of internationalization of their activities on the uniform EU market is analyzed and evaluated.

Keywords: innovativeness, internationalization, SME, investment structure