Zeszyty naukowe
Autor: Magdalena Mosionek-Schweda 129
Strony: 129-151
pdf pełen tekst

Streszczenie
Rynek NewConnect rozpoczął działanie 30 sierpnia 2007 roku i funkcjonuje obok głównego parkietu warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych SA jako tzw. alternatywny systemu obrotu. W przeciwieństwie do rynku głównego GPW, NewConnect jest dedykowany zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom poszukującym kapitału niezbędnego do rozwoju działalności, z tego względu poziom regulacji oraz wymogów stawianych emitentom oraz notowanym na tym parkiecie spółkom został dostosowany do potrzeb i możliwości tych właśnie podmiotów. NewConnect może być również wykorzystany przez spółki jako pierwszy etap w drodze na główny parkiet, miejsce, w którym rozwiną działalność oraz zdobędą wiedzę i doświadczenie wymagane wobec emitentów notowanych na rynku regulowanym. W ciągu niespełna pięcioletniej historii działania NewConnect szesnastu emitentów przeniosło swoje walory na rynek główny. Celem artykułu jest analiza kosztów i korzyści wynikających z transferu spółki pomiędzy rynkami akcyjnymi prowadzonymi przez warszawską giełdę. W opracowaniu porównano także warunki, które muszą spełnić emitenci, by wprowadzić swoje papiery wartościowe do notowań na tych dwóch rynkach.

Słowa kluczowe: alternatywny system obrotu, giełda, NewConnect, rynek regulowany

COSTS AND ADVANTAGES OF COMPANY’S TRANSFER FROM NEWCONNECT TO THE WARSAW STOCK EXCHANGE’S REGULATED MARKET
Summary
The NewConnect market has operated since August 30th, 2007 and it is functioning as the alternative trading system next to the main market of the Warsaw Stock Exchange. It is mainly intended, in contrast to the main market, for small and medium-sized enterprises seeking capital necessary to develop their business therefore the level of regulation as well as requirements towards issuers and already listed companies have been adapted to the needs and capabilities of such entities. NewConnect may also be used by companies as a first step on the way to the main floor of the WSE, a place where entities can expand their business and gain the knowledge and experience required from issuers listed on the regulated market. In less than a 5-year history of the NewConnect operation sixteen issuers decided to transfer their shares to the main market. The aim of this article is to analyze the costs and benefits gained by issuers as a result of the equity transfer from NewConnect to the WSE main market. The paper compared also requirements towards issuers wishing to introduce their securities to trading on these two markets.

Keywords: alternative trading system, stock exchange, NewConnect, main market