Zeszyty naukowe
Autor: Marek Makowiec 101
Strony: 101-128
pdf pełen tekst

Streszczenie
Tworzenie firm odpryskowych w otoczeniu instytucji naukowych stymuluje rozwój gospodarczy, wartość ekonomiczną i kreuje nowe miejsca pracy, będąc zarazem przejawem nowego spojrzenia na rolę i miejsce uczelni wyższej w gospodarce regionu i kraju. Przedstawiony w opracowaniu zarys koncepcji firm odpryskowych uwypukla złożoność tego przedsiębiorczego zjawiska, którego sukces jest uzależniony w znacznej mierze od ciągłej zmiany priorytetów instytucjonalnych, struktur zarządzania i administracji oraz rozwoju przedsiębiorczych kompetencji. Autor w opracowaniu szeroko opisał zagadnienia dotyczące m.in. innowacji i poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, przedsiębiorczości akademickiej, zakładania spółek typu spin-off / spin-out, korzyści z ich powoływania oraz zidentyfi kował trzy przykłady takich podmiotów, które odnosząc duże sukcesy, funkcjonują w Polsce, dokonując ekspansji na międzynarodowe rynki.

Słowa kluczowe: innowacyjność, komercjalizacja, transfer wiedzy i technologii, działalność badawczo-rozwojowa, uczelnie wyższe, przedsiębiorczość akademicka, spółka spin-off / spin-out

INNOVATIVE COMPANIES OF SPIN-OFF / SPIN-OUT TYPE IN THE EXAMPLE OF SELECTED ORGANIZATIONS
Summary
Creating spin-offs in an environment of scientific institutions stimulates economic growth, economic value and creates new jobs, being at the same time a manifestation of a new look at the role and place of higher education in the regional economy and the country.
The outline of spin-offs, presented in the paper, highlights the complexity of the entrepreneurial outlines the concept of phenomenon, which success depends largely on the continuous changes in institutional priorities, management structures and administration, as well as in development of entrepreneurial competencies.
The author describes the development of issues such as innovation and level of innovation in enterprises, academic entrepreneurship, the establishment of companies of spin-off / spin-out  type, the benefits of their appointment, and identified three examples of such entities that gained great success in Poland making expansion into international markets.

Keywords:
innovation, commercialization, knowledge transfer and technology, research and development, universities, academic entrepreneurship, the company spin-off / spin-out