Zeszyty naukowe
Autor: Anna Szelągowska 169
Strony: 169-186
pdf pełen tekst

Streszczenie
W warunkach niestabilności finansowo-gospodarczej wywołanej kryzysem 2008 plus realizacja zadań publicznych jest ograniczona ze względu na rosnący deficyt budżetu państwa. Polityka  mieszkaniowa jako element polityki gospodarczej rządu jest w takich warunkach częstokroć pomijana w procesie dystrybucji środków publicznych. Powoduje to powiększanie się luki mieszkaniowej i narastającą różnicę między podażą niskoczynszowych mieszkań na wynajem a popytem na nie zgłaszanym przez niezamożne gospodarstwa domowe. Wymaga to poszukiwania nowych, efektywnych rozwiązań umożliwiających finansowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego, którepozwolą na stopniowe zaspokajanie krajowych potrzeb mieszkaniowych.  Celem artykułujest zaproponowanie innowacyjnych rozwiązań finansowania potrzeb  mieszkaniowych nisko- i średniozamożnych gospodarstw domowych, których nie stać samodzielny zakup mieszkania spełniającego minimalny standard. Innowacyjność w tym aspekcie polega na propozycji zastosowania rozwiązań niestosowanych dotychczas w Polsce lub stosowanych po raz pierwszy w budownictwie społecznym. W artykule postawiono następujący problem badawczy: czy, a jeśli tak to dlaczego, innowacyjne rozwiązania w procesie finansowania społecznych potrzeb mieszkaniowych wyznaczają nowy paradygmat finansowania udownictwa społecznego.

Słowa kluczowe: budownictwo społeczne, finansowanie mieszkalnictwa, paradygmat finansowania potrzeb mieszkaniowych

INNOVATIONS IN THE SOCIAL HOUSING FINANCE – TOWARDS THE NEW PARADIGM
Summary
During financial-economic instability, caused by “2008 plus” crisis, the realization of public objectives is limited due to raising public deficit. Housing policy, as a part of theeconomic policy,  is often passed by politicians over in the public money distribution. The housing shortage increases, as well as the difference between the supply and demand for low-rental dwellings for low-income households. Therefore the following thesis was put forward: fulfilling housing needs of low and middle income households is a very complex issue and requires a constant quest for innovative solutions supporting long-term funding of social housing, especially in current state of budget. On the basis of having done research and the preliminary international research the author tried to answer a question about the extent of the new paradigm of social housing finance in Poland can infl uence on decreasing housing shortage thanks to innovative solutions.

Keywords: social housing, housing finance, paradigm of housing needs financing