Zeszyty naukowe
Autor: Arkadiusz Świadek, Katarzyna Szopik-Depczyńska 187
Strony: 187-211
pdf pełen tekst

Streszczenie
Istotą działania systemów innowacyjnych są związki, które zachodzącą pomiędzy poszczególnymi uczestnikami współtworzących powiązania sieciowe. Są to związki o charakterze pionowych i poziomych interakcji. Interesującym zagadnieniem wydaje się aktywność w sferze innowacyjności w regionalnych systemach przemysłowych oraz to, czy jest ona uwarunkowana zróżnicowanymi, czy raczej wąskimi interakcjami, zachodzącymi w grupie mikro, małych, średnich lub dużych przedsiębiorstw. Zasadniczym celem badania była próba identyfikacji zmiennych warunków wpływu poszczególnych klas wielkości przedsiębiorstw na aktywność w sferze działalności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych oraz w konsekwencji próba określenia
warunków brzgowych dla modelowanej sieci innowacji w ujęciu regionalnym.  Zaprezentowane efekty badań stanowią jedynie wybraną część wniosków, które zostałyuzyskane w wyniku  przeprowadzonych analiz. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego na grupie 728 przedsiębiorstw przemysłowych w województwie zachodniopomorskim. Zasadniczą ścieżką gromadzenia danych było łączenie wstępnej rozmowy telefonicznej wraz z jednoczesnym przesyłaniem formularza ankietowego drogą pocztową.

Słowa kluczowe: innowacyjność, przemysł, region

THE IMPACT OF ENTERPRISES’ SIZE ON REGIONAL INNOVATION SYSTEMS IN WESTERN POMERANIA REGION IN 2009–2011
Summary
The main objective of this article was to look for the impact of size classes of the enterprises in the regional innovative activity of industrial systems, and thus determine the conditions for a model of regional innovation networks.
The study was based on a questionnaire on a group of 728 companies Western Pomerania region. During the studies method of logit modeling was used (probability theory). This method is an effective research tool for large but static tests in which the dependent variable is qualitative.
The article notes that innovative dynamism is concentrated in medium and large entities while anti-innovative approach is always related to micro enterprises. In addition, small enterprises are too internally diverse to perform a clear inference. Moreover, the size of companies located in the region play an important role in processes of creating and implementing new technologies and compound for the initiation of innovative collaboration.
Modeling used in the analysis proved to be a useful tool for assessing the impact of firm size on the behavior of innovative regional industrial systems. This allowed the observed evolution of innovation systems of the periphery, the intermediate of leading the country and outline the critical framework taking into account their specificities. Finally, the methodology used for evaluation of possible systemic innovation processes in a distributed and heterogeneous space of regional-industrial systems.

Keywords: innovativeness, industry, region