Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Machnik-Słomka, Piotr Kordel 237
Strony: 237-258
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule opisano kategorię modeli biznesowych w teorii zarządzania, a następnie odniesiono ją do modeli rozwojowych różnego rodzaju parków naukowo-technologicznych. Ponadto omówiono znaczenie regionalnych sieci współpracy w kształtowaniu modeli biznesowych parków naukowo-technologicznych. Następnie w kontekście opisanych modeli biznesowych przedstawiono metodykę analizy tworzenia strategii sieciowych klientów parków naukowo-technologicznych. W zakończeniu zaprezentowano znaczenie strategii sieciowych klientów parków dla rozwoju i budowania wartości parków.

Słowa kluczowe: model biznesowy, park naukowo-technologiczny, strategie sieciowe

BUSINESS MODELS OF SCIENCE-TECHNOLOGY PARKS AND NETWORK STRATEGIES OF PARK’S CLIENTS
Summary
Authors describe the category of business models in management theory, and describe this theory in the context of various science and technology parks. The regional innovation cooperative networks are described as well. Next in the light of business models, authors describe the model of network business models of science and technology park’s clients. In the end the authors present the meaning of network strategies of park’s clients form the point of view of park value creation.

Keywords: business model, science and technology parks, network strategies