Zeszyty naukowe
Autor: Włodzimierz Rudny 259
Strony: 259-280
pdf pełen tekst

Streszczenie
Wartość jest terminem wieloznacznym, co skutkuje ciągłym pojawianiem się nowych teorii wartości i nowych podejść do analizy źródeł i uwarunkowań tworzenia wartości przez podmioty gospodarcze. Łańcuchy oraz sieci to najczęściej, w ostatnich dekadach, pojawiające się w literaturze przedmiotu konceptualizacje konfiguracji, w jakich podmioty tworzące wartość wchodzą we wzajemne interakcje. W szczególności układom sieciowym – opartym na wymianie wiedzy i kompetencji przez uczestników sieci – przypisuje się większy potencjał kreowania wartości. W ostatnich latach rośnie znaczenie podejść akcentujących współtworzenie wartości w relacjach B2C oraz B2B.

Słowa kluczowe: wartość, łańcuchy wartości, sieci

VALUE CREATION AND EXTRACTION – NEW TRENDS
Summary
The category of value has different meanings and is not easy to grasp in one definition. As a consequence, numerous theories and approaches have been developed over the recent decades. Value chains and value networks have come to prominence as most popular configurations of firms which interact during the process of value creation. In the increasingly complex and dynamic business environment, networks appear to be particularly conducive to the process of value creation. Recently, the concept of value co-creation in B2C and B2B relations is gaining in popularity.

Keywords: value, vaule chains, networks